Uta Neumann

 
 

  Tones & Shades

  2016/2017

  shape #1

  shape #3

  shape #2

  paper #1/dim

  paper #1/light

  paper #2/dim

  paper #2/light

  Paper #3, dim

  Paper #3, light

  1/9
  1/9

  shape #1

  shape #3

  shape #2

  paper #1/dim

  paper #1/light

  paper #2/dim

  paper #2/light

  Paper #3, dim

  Paper #3, light